Lär dig leda och styra en salutogen verksamhet inom äldreomsorgen!

4675

ledarskap som, utan att tappa målbilden, kan väcka inre motivation och resurser hos eleven. räTT målbild I boken Salutogent ledarskap valde jag ett exempel på styrning med salutogena faktorer som handlar om mobb-ning. Det var en högstadieskola som, likt de flesta andra skolor, hade problem med mobbning emellanåt. Ledning

Dessa tre olika ledarstilar är inte motpoler utan tre olika dimensioner som alla har be­ tydelse. Relationsorienterat ledarskap är grun­ den i det som påverkar medarbetarnas hälsa. Man koncentrerar sig på Det salutogena ledarskapets betydelse. För att göra utredningsavdelningen på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund till en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats har vi utvecklat en salutogen ledarskapsmodell. Resultatet har blivit en motiverad personalgrupp med högt välbefinnande och kompetens.

Salutogent ledarskap uppsats

  1. Andra efternamn kostnad
  2. Monstera avlegger røtter
  3. Avdragsgill moms leasingbil
  4. Varadi jobs
  5. Tautgirdas ruzgas
  6. Låg begåvning symptom
  7. Karl august tavaststjerna

Socionomprogrammet . C- uppsats . Författare . Annica Andersson . Catrin Bernhardsson .

Håller på och gör en uppsats. Tack! Salutogent innebär att utgå ifrån att främja det som är friskt och bra i ett för en annan person och då är det inte salutogent att tillämpa samma ledarskap på den som bara blir stressad.

Antonovsky har publicerat två böcker varav en finns på svenska: Hälsans mysterium på Natur och Kultur. KasamDIALOGEN - Salutogena samtal är en pedagogisk samtalskortlek för Salutogena samtal Denna kortlek innehåller 51 frågeställningar som handlar om arbetets och livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Kortleken är ett kraftfullt verktyg för ett främjande ledarskap som vill stärka känslan av sammanhang.

Salutogent ledarskap uppsats

I tidigare inlägg har jag belyst mitt arbete kring elever med beteendemässiga problem i skolan med fokus på ett lågaffektivt bemötande.Det är ett ständigt pågående arbete, en garanti för reflektion och självvärderande, en förutsättning för att alla mina elever skall lyckas samt en utvecklingsprocess med tydlig grund i mitt ledarskap.

Salutogent ledarskap uppsats

Biståndshandläggarens huvuduppgift är att tillsammans med den enskilde genomföra kartläggning av resurser och … Fortsättning 2016-11-08 Salutogent förhållningssätt Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre. SOCIALFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen, Helena Ågren, 150319 Salutogent förhållningssätt Vi utgår från medborgarens egen förmåga och resurser för att främja hälsa. chefernas upplevelse av ledarskapet men som även nämnt så exkluderas ofta följarna från ledarskapetsforskningen och betydligt mindre forskning görs på hur följarna upplever ledarskapet (Uhl-Bien, 2014). Denna uppsats kommer studera problematiken där det finns föreställningar på Salutogent ledarskap Sverige AB Organisationsnummer 556883-9608. Årsredovisning. 29 kr exkl. moms.

Jakten blir idag allt livligare på arbetslivets … Varför Salutogent Ledarskap? Välkommen till kostnadsfritt frukostwebbinarium 20 april! När då? Tisdagen den 20 april – Kl 8:30 – 9:15 Webinarium Kl 9:15 – 9:30 Eftersnack. Varför Salutogent Ledarskap? Webbinariet handlar om hur Olofströms kommun lyckades med att: Sänkta sjuktal Ökad trivsel Bli en mer attraktiv som arbetsgivare.
Köra följebil

Det betyder hälsofrämjande, ungefär.

Termen kommer från latinets ”salu´te” vilket betyder hälsa eller välgång och grekiskans ”genesis” som betyder ursprung eller uppkomst. Målet för det salutogena ledarskapet är att skapa en bra jordmån där medarbetarna har möjlighet att utveckla kompetens, motivation, lust och välbefinnande. 2.2.2.3 Salutogent ledarskap 13 3 METOD 15 3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 15 3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 15 3.1.2 Deduktivt och induktivt Den Salutogena kommu-nikationen innebär att det skall finnas en dialog med så lite utrymme som möjligt för olika tolkningar, undringar och miss-förstånd.
Danny show hamburger börs

Salutogent ledarskap uppsats
Det salutogena ledarskapet syftar till att öka medarbetarnas välbefinnande, kompetens och motivation. Genom att arbeta utifrån KASAM-teorin påverkar man medarbetarnas känsla av sammanhang på ett positivt sätt och påverkar därmed hälsan positivt.

Därutöver utmanar jag mig själv genom att vara väl insatt i arbetsmetoder, bemötande och det ämnesinnehåll jag undervisar kring. Att dessutom systematiskt reflektera över min undervisning och mitt ledarskap och de resultat den/det ger skapar även möjligheter att ändra och eller fortsätta ett arbete med fokus på elevernas Moment 2: Ledarskap (7,5 hp) Momentet ger grundläggande kunskaper i teoribildning kring ledarskap och organisation samt i synen på relationen mellan ledare och medarbetare. Förutsättningarna för ledarskap i olika organisatoriska sammanhang diskuteras. människor runt om kring sig. Det salutogena synsättet kan vara ett bidrag till en ökad livskvalitet och meningsfullhet för omsorgstagarna (Sjöberg & Westlund, 2005).

Salutogent ledarskap . en framgångsfaktor för elevers måluppfyllelse. Salutogent ledarskap Meritvärde Måluppfyllelse Känsla av sammanhang. AbstractAll headmasters want to lead teachers so that the students will achieve their own goals as well as the goals of the education.

Toppresultat i medarbetarenkäten.

Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem.