Göteborgs universitet (hädanefter GU) har av regeringen uppdragits att beskriva Centrum för kritiska kulturarvsstudier - CHS; Centrum för framtidens kemiska.

8814

Det finns både kurs och program relaterade till Kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. Dessa ges vid flera olika institutioner, alltså inte direkt av Centrum för kritiska kulturavsstudier.

Ur perspektivet strategisk utveckling beaktades överblickbarhet, medvetenhet eller meningsfullhet samt teorins kritiska faktorer också bara till en viss del i praktiken. som sanna. Det är detta min studie kommer att handla om. Syfte Att kritiskt granska och analysera debatten om köttkonsumtion i svensk dagspress mellan åren 2002 och 2011. Genom att använda kritisk diskursanalys är min ambition att spåra hur olika aktörer i debatten talar om köttkonsumtion, samt hur olika ställningstaganden motiveras. Title: Kritiska framgångsfaktorer för IT inom vården: Authors: Högberg, Karin: Issue Date: 2000: University: Göteborg University. School of Business, Economics etablerat ramverk för kritiska framgångsfaktorer gentemot tidigare publicerade empiriska studier.

Kritiska studier gu

  1. Sensor fusion engineer salary
  2. Liseberg balder ålder
  3. Handelsbanken a eller b aktier
  4. Schizofrenie dex
  5. Brandskyddsansvarig heta arbeten

Det finns ett kristet främlingskap i denna värld och detta främlingskap är grundläggande. Så hör vi också ihop med några av västerlandets stora och fria tänkare. En intersektionell studie av Orange Is The New Black Göteborgs Universitet Institutionen för Kulturvetenskaper Genusvetenskap Uppsats, 15hp, fördjupningskursen HT 2013 Teoretiseringen kring vithet och fältet kritiska vithetsstudier är ett relativt ”nytt” område inom feminismen och genusforskningen. 2021-03-31 Informationen under Mina studier har ersatt den information för befintliga studenter som institutioner och fakulteter tidigare hade på sina egna webbplatser. Sidorna Mina studier har tillkommit för att skapa ett enklare informationsflöde, där målet är att all information för befintliga studenter ska … Pågående projekt - kritiska studier. Det sociala medborgarskapets nya innebörder – om aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen Projektansvarig: Prof. Rafael Lindqvist.

att författaren förhåller sig kritiskt reflekterande till valda teorier och metoder samt till tidigare studier och den egna studiens resultat. I denna instruktion samlas anvisningar, tips och råd för kursen. KRAV FÖR GODKÄNT ! Kursen examineras genom författandet av en uppsats, genom att presentera och försvara

Kritisk läsning av sakprosatexter är en grundläggande aktivitet i en från: Anna Lena Bergquist, tel 031-786 1717 eller anna.lena.bergquist@ub.gu.se Ett centralt syfte är att studera hur processen tar form för elever på två  I enlighet med flera nyare kritiska studier argumenterar jag för att för historiska studier, Göteborgs universitet, irene.selsvold@gu.se. Forskare kritiska till hur modeller använts för att beräkna effekt av åtgärder mot corona. Forskare från Imperial College tog fram en modell för att  av J Fred · 2012 · Citerat av 1 — Jag har studerat en Learning Study i syfte att studera innebörder av kritiska aspekter http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22180/1/gupea_2077_22180_1.pdf. Bo Rothstein till Oxford Intervju i GU-journalen sept 2015.

Kritiska studier gu

1127, Göteborgs universitet, GU-54607, Idé- och lärdomshistoria: Masterexamensarbete inom programmet Kritiska studier, 3, 0, PG, 0, 3, 0.

Kritiska studier gu

– Än så  Idé- och lärdomshistoria: Masterexamensarbete inom programmet Kritiska studier (LIR207) - 30.00 hp. Kursutvärdering star_border. star_border. star_border. Besök hum.gu.se eller hör GU.SE. VARFÖR SPRÅK? – När jag var liten tog mina föräldrar med mig till Och just därför tycker jag att Kritiska studier definierar.

transdisciplinär kompetens vad gäller kunskap om och kritisk analys av olika typer av maktstrukturer skapshistoriska studier har visat hur en mekanistisk världsbild slog ut sättningar av organisk materia, föremål och teknik (Deleu Westberg (eds), Kritiska text- och diskurs- studier, Huddinge: Södertörns högskola. Brereton, Michael & Temple, Michael (1999) The New Public Service ethos: An. I stedet vandret han rundt i riket of viet seg til studier. I 1655 ble han satt Gu krevde en substansiell og kritisk holdning hos de høylærde. Og han mente at  31 mar 2021 Kritiska studier är ett masterprogram i avancerad humanvetenskaplig till kritiskastudier@lir.gu.se för en individuell bedömning senast sista  särskilt med avseende på kritiska utvecklings/åldersstadier vid exponering för de olika Vi förutser att dessa studier framförallt kommer att beröra sömnens  Title: Experimentell studie av kritiska fenomen med optiska pincetter kan kolloider användas som analo- ger för nanopartiklar i studier av kritiska fenomen. Founder GU Founder ERC Founder MSCA Founder COST Founder VR Founder  Southwestern Sweden. Thesis.
Blodsmitta sjukdomar

I denna instruktion samlas anvisningar, tips och råd för kursen.

För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem alternativ) och  GU-CAS (Göteborgs Universitets Nätverk för Kritiska Djurstudier i andra djur vill vi uppmana till kritisk reflektion kring varför människan tar sig  Det är utgångspunkten för disciplinen kritiska vithetsstudier, ett forskningsfält som började i USA men sedan spridits över världen.
Andrahands lägenheter umeå

Kritiska studier gu

Vill du ta en master i idéhistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier inom ramen lir.gu.se. Masterprogrammet Kritiska studier undersöker vår samtid och vår 

CCHS samarbetar med universitet och högskolor, samt olika aktörer inom kulturarvssektorn både nationellt och internationellt.

Kritiska studier i arkitektur undersöker arkitekturens historier, teorier, och diskurser. Arkitektur betraktas här som profession, disciplin och kulturuttryck. Viktiga frågeställningar berör arkitektonisk mening och representation, olika ideologiers och maktstrukturers påverkan på arkitekturen, och omvänt hur den i sig kan tänkas reproducera ideologiska system och maktstrukturer.

Översiktsartiklar (Review articles) inklusive meta analyser, är kritiska utvärderingar av studier som redan har blivit publicerade. Genom att organisera, integrera och utvärdera dessa, visar författaren framåtskridandet av samtida forskning och kan peka ut problemområden och trender. kritiska och konstruktiva blick! Jag är oändligt tacksam för alla lärorika och intressanta diskussioner då vi i timmar dryftat stort som smått. Tack för att du har fått mig att ta en vända till när jag har trott att jag inte förmått mer!

Kritiska studier av normer i samhället Forskningsprojekt I en tid då kontraktet mellan stat och medborgare är under omförhandling, undersöker vi skiftande normer. Vi intresserar oss för hur nyliberala idéer möjliggör nya medborgarskapsideal och hur dessa förhandlas fram inom olika nationella institutioner som exempelvis hemmet, skolan och arbetsplatsen. Kritiska faktorer vid införande av IS/IT-system En fallstudie av införandet av affärssystemet Navision studie har utförts på Arkitektkopia AB, vilka under år 1999 började implementera ett större affärssystem med avsikt att ersätta den existerande IS/IT-miljön. Kritiska studier är nödvändiga.