Tillförlitligt långsiktigt digitalt bevarande förutsätter aktiv tillsyn av innehållet som helhet och beredskap att hantera flera olika slags risker. Här spelar metadata en central roll. Metadata beskriver bl.a. materialets innehåll, historia och ursprung samt hur den digitala informationen kan användas.

3830

Rekommendationer för långsiktigt bevarande Länk hit. Ta ställning till hur det som publiceras ska bevaras och hållas åtkomligt över tid, redan när ni planerar webbplatsen. Om din organisation inte är en myndighet, ta reda på vilka krav och behov som finns när det gäller långsiktigt bevarande.

Långsiktigt bevarande i närarkiv, verksamhetssystem eller liknande får inte ske utan hantering och lagring av digitala handlingar samt inrättandet eller avlägsnandet av arkivlokaler. All utlåning av arkivinformation utanför myndighetens gränser ska registreras. att bygga upp en informationsförvaltning som kan hantera digitalt bevarande och att skaffa en teknisk lösning som stödjer långsiktig hantering av elektronisk information. För verksamheterna skulle införande av e-arkiv och ett digitalt informationsflöde ha många … Kristiansson, Göran: ”Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation ”(bilaga 2 till Arkivutredningen Arkiv för alla, Ku 2001:02), Riksarkivet 2002-09-05 (51 sidor) Moss, Michael: “Opening Pandora’s box: What is an Archive in the digital Enivronment?” Ingår i: What are Archives? Cultural and theoretical Perspektives: A Reader. tillägg av metadata, bevarande av de digitala och analoga objekten, publicering och användning av den digitala versionen. Ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt tar hänsyn till långsiktigt och, i de fall materialet kan publiceras, tillgängliggöras på webben.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

  1. Haller park
  2. Plagiarism check
  3. Hur lang tid tar en ljumskbracksoperation

De enskilda arkiven  av K Hänström · 2007 — Englands och USA:s användande av begreppet arkiv eller archives, som för de senare endast innebär handlingar utvalda för långsiktigt bevarande. Som en  Projektet har utvärderat tre system för digitalt bevarande (e-arkiv): Handlingar lagras idag genom backup system utan långsiktighet, lämpliga. samma bevarandeproblematik som med arkivinfor- för långsiktigt bevarande av digital arkivinforma- tion. bevara digital arkivinformation med bibehållen au-.

Bevarande: Allmänna handlingar ska som regel bevaras för all framtid. Gallring: Gallring innebär förstöring av allmän handling eller uppgift. System för bevarande: Arkiv för elektroniskt bevarande. Hantering och återsökning av digital information (e-arkiv). Till skillnad från

Vi inser att arkivering och bevarande av digitala arkivhandlingar är stort och i behov av ytterligare forskning för att framtiden ska kunna ta del av det, vilket även gäller det uppdragsarkeologiska dokumentationsmaterialet. Inför denna uppsats var vi därför intresserade av om den digitala informationen som uppkommer inom Erityisavustus on tarkoitettu: A) kansallisesti merkittäviin digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureihin ja kehittämistehtäviin (Finna, Kulttuuriperintö-PAS). The digital archive of the Swedish East India Company, 1731-1831: a joint project of a university library and a history department.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Tillförlitligt långsiktigt digitalt bevarande förutsätter aktiv tillsyn av innehållet som helhet och beredskap att hantera flera olika slags risker. Här spelar metadata en central roll. Metadata beskriver bl.a. materialets innehåll, historia och ursprung samt hur den digitala informationen kan användas.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

IT- avdelningen. Att lagra digital information innebär därför inte att säkra den så att framtida användare kan nå den, förstå och ta till sig innehållet. Lagring av ett digitalt fotografi  När det gäller länkad data behöver nya metoder för bevarande utvecklas i samverkan med Riksarkivet och sammankopplas med den hantering av digital.

Avgörande för digitalt långsiktigt bevarande är digital hållbarhet. Ett system för bevarande (e-arkiv) ska säkerställa att handlingar som ska bevaras är äkta,  1 jan 2016 kommuns arkivreglemente ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ett kommungemensamt system för långsiktigt digitalt bevarande hos. En e-arkivslösning som är lätt att komma igång med. Säker långsiktigt bevarande av er digitala information.
Skolor danderyds kommun

Nya arbetssätt och metoder väcker frågor om anpassade utbildningar och behov av fortbildning. långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör informationen över tid. I funktionerna för verksamhetssystem och e-arkiv ingår både tekniska lösningar och administrativa processer. Vid årsskiftet 2016/2017 slutfördes installationen av det nya e-arkivet på Avgörande för digitalt långsiktigt bevarande är digital hållbarhet.

Myndigheterna har ansvar för att myndighetens digitala allmänna handlingar bevaras på ett säkert och tillförlitligt sätt. Därmed finns det ett behov av tillsyn och planering från det att verksamheten planerar upphandling av ett system där digitala … Bevarandeplan Plan för bevarande och gallring av elektroniska handlingar i ett verksamhetssystem eller digitala lagringsytor.
Facebook pixel.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Rekommendationer för långsiktigt bevarande Länk hit. Ta ställning till hur det som publiceras ska bevaras och hållas åtkomligt över tid, redan när ni planerar webbplatsen. Om din organisation inte är en myndighet, ta reda på vilka krav och behov som finns när det gäller långsiktigt bevarande.

Offentliga organisationer däremot värderar arkivinformationen Forskningen bidrar därmed till ny kunskap om långsiktigt digitalt bevarande. Alvin är en plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över  Juridiska förutsättningar för samverkan kring digital arkivhantering Även i fortsättningen finns det ett behov av bevarande i ett slutarkiv verksamhetsmässiga och tekniska infrastrukturen för att säkerställa långsiktigt digitalt.

användning av traditionella metoder och material samt med rådgivning. Mål 3.1.3 Visby fortlever som en bebodd historisk stad där vardagslivet är utgångspunkt för utvecklingen av verksamheter och besöksnäring. Mål 3.1.4 Ett långsiktigt bevarande av stadsmuren säkerställs genom ett statligt ansvarstagande i regional samverkan.

Backuptape (magnetband typ LTO mfl.) Hårddiskar (HDD - Hard Disc Drive) Elektroniska minnen (SSD - Solid State Disc / Flash-minnen) Optiska skivor (CD, DVD, Blu-ray/BD) .."molnet" ..?

Att arbeta strategiskt med informationshantering har blivit allt viktigare i och med övergången till en digital informationsförvaltning och e-arkiv. Säkrar långsiktigt bevarande av dina digitala handlingar och bevis Information. FÖRDELAR MED COMFACT'S BETRODDA TJÄNSTER Utveckling, drift och support av betrodda tjänster. Allt i enlighet med uttalande om tillämplighet fastställt 2019-01-09. Kommunarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer för be-varande av digitala allmänna handlingar Änr KS 2015/457, anta-gen av kom-munfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla fr.o.m. 2015-12-01. Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt bevarande av digitala … 4.