4. Kollektivavtal vid verksamhetsövergångar 22 4.1 Inledning 22 4.2 Överlåtaren är bunden av ett kollektivavtal, men förvärvaren är inte det 23 4.3 Förvärvaren är bunden av ett kollektivavtal, men överlåtaren är inte det 25 4.4 Överlåtaren och förvärvaren är bundna av olika kollektivavtal 27

7837

Bolaget var vid verksamhetsövergången inte bundet av kollektivavtal. Först under hösten 1997 uppmärksammade lokalavdelningen att bolaget aldrig varit 

Regler för verksamhetsövergång finns i EU-direktiv, LAS 6b § och 7 §, MBL 28 § och kollektivavtal . av S Kvist · 2018 — gällande tillämpningen av kollektivavtal vid verksamhetsövergångar. Abstract verksamhet den 1 april 2009 och fortsatte tillämpa det lokala kollektivavtalet som. Sammanfattningsvis blev BIS inte, genom verksamhetsövergången, bundet av. Borealis lokala kollektivavtal eftersom BIS redan var bundet av  Kollektivavtalsfrågor regleras i 28 § MBL. I de flesta situationer har både överlåtare (arbetsgivare 1) och förvärvare (arbetsgivare 2) kollektivavtal. regelverket kring anställningsvillkoren vid verksamhetsövergång. Om ( vill säga om det finns kollektivavtal på både central och lokal nivå hos åtminstone.

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång

  1. Nesteita
  2. Ad blockerare
  3. Kurslitteratur stockholms universitet företagsekonomi

Den svenska lagstiftningen innebär ett skydd för arbetstagare genom att de har rätt att följa med verksamheten till den nya arbetsgivaren och att deras villkor automatiskt Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda. Den lokala arbetstidsnämnden ska, med de gemensamma grunderna för arbetstid enligt villkorsavtalen 4 kap. 3 § som grund, lämna ett förslag till ett nytt lokalt kollektivavtal. Antas inte förslaget av lokala parter ska, om lokal part begär det, en central arbetstidsnämnd utses. AD 2008 nr 61:Efter verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen tillämpade den nya arbetsgivaren under ett år efter övergången lönevillkoren i det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. Dessa villkor innebar för vissa av arbetstagarna sämre förmåner än de villkor som gällde enligt det kollektivavtal för Dessa lokala kollektivavtal var till sitt innehåll väldigt lika utformade kring bestämmelsen förlängd uppsägningstid.

Verksamhetsövergång som skett efter 16 mars 2020; Lättnader i kollektivavtalet – Unionen; Munskydd på arbetsplatser; Regler och direktiv; Vid smitta av Covid -19. Medarbetare som bor med någon som är smittad; Statligt stöd för sjuklön, ersättning till riskgrupper m.m. Diskriminering. Aktiva åtgärder; Rekryteringsprocessen; Tillsyn

Har du till exempel sex veckors semester får du alltså behålla dem i som längst ett år trots att det nya kollektivavtalet bara har fem veckors semester. Svensk arbetsrätt är harmoniserad med EU-rätt vad gäller verksamhetsövergångar. I vissa avseenden innebär den svenska regleringen även en utvidgning i förhållande till det grundläggande EU-direktivet.

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång

2019-04-04

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång

Verksamhetsövergång som skett efter 16 mars 2020; Lättnader i kollektivavtalet – Unionen; Munskydd på arbetsplatser; Regler och direktiv; Vid smitta av Covid -19.

Möjligheter till lokala avvikelser 13 § AB Mom. 7 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelser från f) 15 § tredje stycket ATL om förläggning av raster och g) 15 § ATL om utbyte av rast mot måltidsuppehåll i andra fall än som anges i mom. 6a).
Franska nybörjarkurs gu

Det lokala kollektivavtalet skall således inte gälla längre än ett år efter verksamhetsövergången. Arbetsgivaren å sin sida menar att det inte är fråga om att överlåtarens lokala kollektivavtal skulle tränga undan förvärvarens kollektivavtal eftersom båda företagen är bundna av samma centrala kollektivavtal. Särskilda lösningar för flera lokala avtal. Dagens lokala kollektivavtal på Krösatåg Syd, Krösatåg Nord, Kustpilen och Mälartåg kommer att fortsätta gälla också efter kommande verksamhetsövergångar fram till att de lokala facken och arbetsgivarna kommer överens om nya.

KuN 2013-04-16.
Bibliotekarie jenny lindh

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång


förmåner/kollektivavtal som i vissa fall måste kompenseras eller förhandlas om. Lokala löneavtal. Få kopior på för verksamhetsövergång. Se till att teckna 

Förbund och lokalavdelningar inom LO samt – i fråga om TFA – PTK har också slutit kollektivavtal innehållande bestämmelser om skyl- dighet att teckna  om verksamhetsövergång; Oktober 2016 – Besök SSC, träffa chef / HR-chef och deras anställningsförhållanden; Inventering av lokala kollektivavtal; Ta fram  av ägare (sker en verksamhetsövergång) och ST kommer att kämpa vi får en bransch där de lokala kollektivavtalen är konkurrensneutrala,  Primär förhandlingsskyldighet innebär att en arbetsgivare med kollektivavtal på eget initiativ ska förhandla Verksamhetsövergång som omfattas av 6 b § LAS. Ett kollektivavtal måste vidare vara skriftligt (23 § MBL). Oorganiserade arbetsgivare kan ingå hängavtal med fackförbund eller lokala avdelningar av fackförbund  o Att lokalt kollektivavtal om korttidsarbete finns, för bolaget, den organisatoriska o vid verksamhetsövergång (inom eller utom koncernen),.

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, får tillgodoräkna sig anställningsti- den hos den 

26 § villkorsavtalen. Lokalt kollektivavtal ska också slutas om omställningsmedel enligt 6.2 § avtal om lokala omställningsmedel. Mer information. Lokala kollektivavtal. Med lokala menas kollektivavtalet mellan Kommunal och en viss arbetsgivare. I de lokala förhandlingarna kan Kommunal ha lyckats få till exempel fria arbetskläder till anställda hos en arbetsgivare.

Diskriminering. Aktiva åtgärder; Rekryteringsprocessen; Tillsyn Lokala kollektivavtal i nedanstående frågor träffas av kontaktförbundet som lokal part för Saco-S. En Saco-S-förening kan också träffa ett sådant avtal efter att en skriftlig delegation lämnats av kontaktförbundet. • Lokala kollektivavtal om pensionsavsättningar. • Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från LAS regler om samband med verksamhetsövergång. Med anledning av detta antecknar parterna att Medieföretagen vid verksamhetsövergång kommer att uppmana förvärvande medlemsföretag att uppta lokal inrangeringsförhandling. Detta gäller endast verksamhetsövergång där både överlåtare och förvärvare är bundna av Dagspressavtalet.