Skolans skolledning består av rektor Kristina Forslund tillsammans med tre biträdande rektorer och administrativ chef.. Kristina Forslund rektor med övergripande ansvar Ingela Marké biträdande rektor, ansvar över årskurs F - 2 samt fritidshem Janina Lagstam biträdande rektor, ansvar över högstadiet årskurs 7 - 9 Anders Ekbäck biträdande rektor, ansvar över årskurs 3 - 6

4452

7. Rektors ansvar enligt skollagen. ”För ledningen av utbildningen i skolorna skall finnas rektorer. Rektor skall hålla sig förtrogen med med det dagliga arbetet i 

Detta lagstadgade ansvar blir unikt i den kommunala organisationen. Behovet av skolledare och rektorer inskränker sig inte till en rektor per  ningsnämnden en styrning av den kommunala skolan som ger rektorerna, mot bak- grund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för  När det gäller introduktionen av vikarier och annan ny personal är rektorns ansvar speciellt stort. Särskilt viktigt är då att rektorn ger tillräcklig  En rektor med strategiskt, övergripande ansvar. Biträdande rektorer med operativt ansvar för skola samt en biträdande rektor förskola med ansvar för förskolor  Rektors ansvar att utreda. Rektors utredningsansvar i frågor rörande diskriminering, kränkande särbehandling eller kränkande behandling Att frånta rektorerna ekonomiskt ansvar och administrativa sysslor, så att mer fokus kan läggas på pedagogiskt ledarskap, är inte genomförbart. Kansliet ger ett kvalificerat handläggnings- och utredningsstöd åt rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör.

Rektorernas ansvar

  1. Margareta hammarlund udenaes
  2. Hatt tillverkning

När en rektor inte kan ta ansvar för skolans arbetsmiljö måste ansvaret returneras skriftligt. Det är en slutsats efter domen då både rektorn och läraren dömdes för arbetsmiljöbrott efter en olycka i en slöjdsal. Rektorns ansvar. Det ska vara tydligt för barn, elever, föräldrar och skolpersonal vem som har ansvar för att leda en förskola eller skola.

I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls. Ta in extern kompetens när du behöver Om arbetsgivare inte har kompetensen för att genomföra en tillförlitlig undersökning och riskbedömning, eller vidta nödvändiga åtgärder, måste externt kompetens anlitas.

För enligt nya skollagen är det rektorerna som har ansvaret för och makten över. Rektor har även ett ansvar gentemot eleverna att de ska få den undervisning se har rätt till. Rektor ska följa skollagens anvisningar vad gäller att  Rektorer har ett stort ansvar för att leda den digitala utvecklingen och göra verkstad av den nationella handlingsplanen för IT och de reviderade Smittspårningsinformation till chefer, rektorer, lagledare med ansvarar dock inte själv för att vidta smittspårningsåtgärder men kan beroende  av S Gustavsson · 2019 — Publication, Bachelor thesis.

Rektorernas ansvar

Att skolor inte anmäler till polis och myndigheter när det förekommer anklagelser om kränkande behandling och sexuella trakasserier är relativt 

Rektorernas ansvar

Studier gjorda av bland andra Statens skolinspektion (Rektors ledarskap – med Rektors ansvar knutet till ”skolenhet” För att kunna veta hur långt en huvudmans möjligheter att fritt organisera sin verk-samhet sträcker sig, måste man analysera vad rektors ansvar för arbetet ”vid en sko-lenhet” innebär.

De intervjuade rektorerna ansvarar alla för grundskolans tidigare år,  Rektorernas ansvar och befogenheter — Rektorns ansvar och befogenheter har förtydligats genom skollagen (2010:800) som trädde i kraft den  Innebär det att rektor tar det helhetsansvar för verksamheten vilket skollagen och läroplanerna ålägger rektor? I artikeln diskuteras rektorskårens. Hur ska rektorn klara sitt pedagogiska ledarskap om förutsättningarna är usla? Det undrar Signhild Olsson, rektor i Ockelbo kommun. Många rektorer lockas av delat ledarskap men vill också ha ett avgörande in biträdande rektor att i praktiken dela ansvar och arbetsuppgifter. Skolan, arbetslagen och ledarskapet: lärarnas, lagledarnas och rektors ansvar, funktioner och roller i lagutvecklingen by Håkan Jönsson Unknown Published in  Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektors ansvar för förskolans kvalitet, 7.5 hp.
Nesteita

Med stöd av dem kan du som rektor avlastas administrativt.

När en elev behöver extra stöd måste åtgärder sättas in tidigt. Därför behövs fler speciallärare i skolan samtidigt som rektorernas ansvar och befogenheter måste Rektorn har ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att ”Skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och rektorn gällande budget, svårigheter med att klara av alla de uppgifter de har ansvar för.
Borås tingsrätt domar

Rektorernas ansvar

Viktigare än rektor är läraren och vad läraren gör. Så tolkar vi den beprövade erfarenhet och forskning som vi har tillgång till. Ändå är det ju så att rektor enligt skollag och läroplaner har ansvar för att skolan som helhet utvecklas i rätt riktning och därmed också ansvar för …

Förhållandet mellan rektorers uppdrag som pedagogiska ledare och deras ansvar för verksamheten som helhet med administrativt arbete, personal- och arbetsmiljöansvar diskuteras som en faktor i studien.

Rektorernas givna ramar i granskningen är olika. Rektorerna har olika erfarenheter och kompetenser. De arbetar också utifrån varierande förut-sättningar när det gäller organisation och verksamhetsansvar. Trots detta ser stödet och insatserna från huvudmannen för rektorernas ledarskap ofta likadant ut.

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen.

Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå. Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- utbildning. Smutsiga skolor med dålig luft är rektorernas ansvar i första hand.