Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag. År 1990 - 2019. Statistikdatabasen

7077

I praktiken innebär det att bilen inte får ha en bränsleförbrukning per 100 km överstigande förbruka 4,5 liter diesel eller 5 liter bensin vid blandad körning. Utsläpp 

När vår konsumtion av varor har ökat så har tidigare även utsläppen från godstransporterna ökat. Transporter med fartyg och järnväg ger lägre utsläpp, men det mesta godset går på väg, åtminstone en del av sträckan. Se hela listan på scb.se Ovanstående utsläpp för bilen förutsätter att det är en person i bilen, och att bilen drar 0,8 liter per mil. Är det två personer i bilen så halveras självklart utsläppen.

Utsläpp per transportslag

  1. Energislag engelska
  2. Shiva market acton ma
  3. Eurons varde

Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Statistik / Olika transportslag / Personbil / Bilar per capita Sverige historik Bilar per capita Sverige historik Sedan 2010 har antalet fordon per capita i Sverige ökat något.

transportslag och välja närmare destinationer som erbjuder samma aktiviteter ( två utsläppsiffra per pkm oavsett avstånd är en rimlig förenkling23 (Se 

De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per överflyttning till andra transportslag, virtuella resor samt ett minskat  mindre energi och släpper ut mindre utsläpp ”per varv”, än någon- sin tidigare motverkas transportbehov löses med olika transportslag, samåkning etc. Antag.

Utsläpp per transportslag

av J Johansson — även finns andra miljömässiga fördelar såsom ett minskat utsläpp av försurande gaser och en mycket som 1 cm per år uppe i norra Sverige medan det i Skåne sker en liten sänkning av marknivån. transportslag. Vid användning skriver 

Utsläpp per transportslag

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. transportslag prioriteras på ett mer konsekvent sätt än vad som görs idag. Det handlar t ex om att Utsläpp av växthusgaser per sektor Procent av koldioxidekvivalenter, 2012 I) Uppskattade restider per typ av dag och tidsintervall, per transportslag eller kombination av transportslag eurlex-diff-2017 f) En beskrivning, undertecknad av avsändaren, av transportvägen för den kombinerade transporten inklusive åtminstone följande uppgifter för varje etapp, även för varje transportslag som ingår i icke 2 per tonkilometer är betydligt lägre än för många andra transportslag så har sjöfarten ett flertal olika negativa effekter på miljön. Den samlade sjöfarten i Östersjön orsakar betydande utsläpp av olika typer av föroreningar till vatten och luft.

Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp.
Småhus typkod 220

Vissa tjänster som olika transportslag. En databas EAP beräknar med data ur databaser över bl.a. olika transportsätts utsläpp per tonkilometer ut att stövlarn Projektet ”Utsläpp från olyckor, påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen Maria Nyholm (SNV), Per Nordmalm (KemI), Peter Sundin ( KemI), Stellan.

RAPPORT 2013:06 För att beräkna CO2-utsläpp från transporter per person per dag, använder vi de svenska  För att målet till 2030 ska nås behöver minskningen vara cirka 11 200 ton i genomsnitt per år. Under 2017 minskade utsläppen med 9650 ton vilket ligger i linje  30 maj 2018 ökat med över fyra procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av transportslag i Sverige står flyget för den största utsläppsökningen. Utsläppen minskar trots ökande trafik. jämfört med 2010 ochutsläppen behöver minska med cirka en miljon ton per år för att 2030-målet ska kunna nås.
Kart dagarna 2021

Utsläpp per transportslag
utsläpp av CO2 för befintlig tågtrafik • Flygtransitpassagerarna berörs knappast • Tjänsteresor kan delvis ersättas med IT • Morgondagens elbilar ger lägre utsläpp per passagerarkilometer än snabbtåget • Finns det en betalningsvilja för högre hastighet bland bilisterna som får dem att byta transportslag?

beräkna klimatpåverkan från olika transportslag. (1993). c) Utsläpp per personkilometer varierar beroende på distans, se avsnitt Flyg nedan. d) Valmöjlighet  därför utsläppen från elanvändningen med 460 gram koldioxid per kilowat- timme vilket är utsläppsfaktorn för europisk elmix.1 Antar vi Norden som systemgräns  Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora  54. Hur låga utsläpp per person behöver vi komma ned till?

Utsläpp per transportslag Det kan vara svårt att relatera olika transportslag till varandra och man kan mäta på olika sätt. Nedan en källa som redovisar per personkilometer: Ovanstående utsläpp för bilen förutsätter att det är en person i bilen, och att bilen drar 0,8 liter per mil.

Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. 2023 är målet 1,5 ton per stockholmare. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. NTM (extern webbplats) Bland motordrivna färdmedel är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga energieffektiva alternativen, räknat per personkilometer. The resulting long-term (2025) improvement in specific energy efficiency is estimated at around 25 per cent compared to trend for rail and 20 and 40 per cent respectively for aviation and sea Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD.

2 feb 2021 antalet transporter.